Įmonių veikla SpausdintiAtgal
 • Bendroji dalis
 • Licencijuojamos veiklos sąrašas
 • Akcinės bendrovės
 • Valstybės ir savivaldybės įmonės
 • Investicijos
 • Žemės ūkio bendrovės
 • Kooperatinės bendrovės
 • Ûkinės bendrijos
 • Individualios įmonės
 • Europos bendrovės
 • Asociacijos
 • Konkurencija
 • Įmonių bankrotas, restruktūrizavimas
 • Firmų vardai ir ženklai
 • Teisinė atsakomybė

Kainoraštis


Teisės aktų rinkinys „Įmonių veikla" apima visų rūšių įmonių steigimą, veiklą, reorganizavimą bei likvidavimą reglamentuojančius teisės aktus.

Juridinių asmenų registro įstatymas, valstybinių kontrolės institucijų atliekamų patikrinimų registravimo tvarka, dokumentų  saugojimo terminai, kiti bendrieji įmonių steigimą, veiklą, reorganizavimo tvarką nustatantys teisės aktai.

Rinkinyje spausdinamas Akcinių bendrovių įstatymas, apibrėžiantis akcininkų teises ir pareigas bei reglamentuojantis  bendrovės steigimą, valdymą, bendrovės kapitalą, įstatinio kapitalo didinimą bei mažinimą, bendrovės auditą, pelno paskirstymą, reorganizavimą bei likvidavimą.

Į rinkinį įtrauktas Prekių ženklų įstatymas, Investicijų įstatymas, Vertybinių popierių įstatymas, uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo, taip pat akcininkų registravimo, duomenų apie akcininkus ir jų turimas materialias akcijas (akcijų sertifikatus) ir nematerialias akcijas kaupimo tvarka.

Asociacijų įstatymas, Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas, Žemės ūkio bendrovių įstatymas, Kooperatinių bendrovių įstatymas, Individualių įmonių įstatymas, Ūkinių bendrijų įstatymas ir šiuos įstatymus įgyvendinantys teisės aktai.

Pateikiamas Konkurencijos įstatymas, Įmonių bankroto įstatymas, Įmonių restruktūrizavimo įstatymas, įmonių pripažinimo nemokiomis ir pagrindinių procedūrų, susijusių su Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo įgyvendinimu, vykdymo tvarka ir daug kitų dokumentų.