Apskaita biudžetinėse įstaigose SpausdintiAtgal1 dalis

 • Bendroji dalis
 • Valstybės ir savivaldybių turto valdymas, naudojimas, disponavimas, nurašymas bei apskaita
 • Komandiruotės
 • Tarnybiniai automobiliai ir kuro apskaita
 • Kasos operacijos 
 • Apskaitos dokumentai
 • Ribojamų lėšų naudojimas
 • Valstybės ir savivaldybių biudžetai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitos
 • Inventorizacija
 • Vidaus kontrolė ir vidaus auditas
 • Kiti dokumentai 

2 dalis (VSAFAS) 

 • Bendroji dalis 
 • Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai 
 • Sąskaitų planas 
 • Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (VSAFAS) 

Kainoraštis


„Apskaita biudžetinėse įstaigose" yra 2 dalių teisės aktų rinkinys, skirtas biudžetinių įstaigų buhalteriams.

Pirmojoje dalyje pateikiama:
Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklės, valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklės, buhalterinės apskaitos dokumentų saugojimo terminai, dingusių, visiškai ar iš dalies sugadintų apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų atkūrimo tvarka, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklės, valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija.

Spausdinamas Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarka, valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos, nuompinigių skaičiavimo tvarka, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarka, nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarka.

Komandiruotės, dienpinigių normos, tarnybiniai automobiliai ir kuro apskaita, ribojamų lėšų naudojimas, inventorizacija, vidaus kontrolė ir vidaus auditas.

Pateikta reprezentacinėms išlaidoms iš biudžeto skirtų lėšų naudojimo tvarka, kompiuterių programų naudojimo valstybės valdymo institucijose ir įstaigose rekomendacijos ir daug kitų dokumentų.

Ką rasime antrojoje dalyje (VSAFAS)?
Antrojoje rinkinio dalyje pateikiami viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (VSAFAS), privalomasis bendrasis sąskaitų planas, viešojo sektoriaus subjektų buhalterinių sąskaitų likučių perkėlimo tvarka, ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai, taip pat kiti teisės aktai, reikalingi apskaitai tvarkyti ir finansinei atskaitomybei rengti pagal VSAFAS.