Pridėtinės vertės mokestis SpausdintiAtgal
  • Bendroji dalis
  • PVM atskaita
  • Prievolė mokėti PVM, mokėtojų registravimas
  • PVM sąskaitos faktūros, apskaitos dokumentai 
  • PVM apskaičiavimo, mokėjimo, deklaravimo tvarka
  • Atvejai, kai PVM už tiekiamas prekes (paslaugas) išskaito ir sumoka pirkėjas
  • Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimas
  • PVM grąžinimas užsienio apmokestinamiesiems asmenims  

Kainoraštis


Pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimą, sumokėjimą, deklaravimą reglamentuojantys teisės aktai.

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas, PVM deklaracijos užpildymo ir pateikimo taisyklės, metinės PVM deklaracijos užpildymo ir pateikimo taisyklės, prekių tiekimo į kitas ES valstybes nares ataskaitos pildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės.

Spausdinamos prekių (paslaugų) pirkimo (importo) pridėtinės vertės mokesčio dalies, proporcingai tenkančios pridėtinės vertės mokesčiu apmokestinamai veiklai, suderinimo su vietos mokesčių administratoriumi taisyklės, pasirinkimo skaičiuoti pridėtinės vertės mokestį deklaravimo taisyklės, prekių tiekimo vietos pasirinkimo taisyklės, susitarimo, kad prekių (paslaugų) tiekimą įformina pirkėjas, sudarymo taisyklės, įrodymo, kad prekės prarastos dėl force majeure ar nusikalstamos trečiųjų asmenų veikos, taisyklės, importo PVM įskaitymo taisyklės.

Rinkinyje pateikiama importuojamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu taisyklės, pirkimo ir (arba) importo PVM dalies, kuri gali būti įtraukta į PVM atskaitą už fizinio asmens, kuris yra PVM mokėtojas, įsigytą arba importuotą ilgalaikį materialųjį turtą, taip pat su šiuo turtu susijusias kitas prekes ir (arba) paslaugas, nustatymo taisyklės, PVM sąskaitos faktūros, PVM sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo taisyklės, atvejai, kai pirkėjas privalo išskaityti ir sumokėti PVM už jam tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas, pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio asmenims taisyklės ir daug kitų dokumentų.