Valstybės tarnyba SpausdintiAtgal
 • Bendroji dalis
 • Valstybės tarnautojų pareigybės
 • Priėmimas į valstybės tarnybą
 • Valstybės tarnautojų karjera
 • Darbo užmokestis ir kitos išmokos
 • Valstybės tarnautojų mokymas
 • Valstybės tarnautojų atsakomybė ir paskatinimai
 • Darbo sąlygos, socialinės ir kitos garantijos
 • Viešasis administravimas, prašymų ir skundų nagrinėjimas
 • Dokumentų rengimas, saugojimas
 • Viešųjų ir privačių interesų derinimas
 • Gyventojų turto deklaravimas
 • Teisinė atsakomybė


Kainoraštis


Valstybės tarnautojų darbo santykius reglamentuojantys teisės aktai.

Valstybės tarnybos įstatymas, valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės, žinių (duomenų) apie darbuotojų, valstybės tarnautojų darbo užmokestį teikimo tvarka, valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo tvarka bei kiti dokumentai.

Rinkinyje spausdinama valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika, priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas tvarka, valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų vertinimo tvarka bei valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijai, tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo tvarka, darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka, valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimai, valstybės tarnautojų mokymo organizavimo taisyklės, tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarka, vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo ir mokėjimo tvarka.

Į rinkinį įtrauktas Viešojo administravimo įstatymas, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas, piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose pavyzdinė tvarka, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarka, įslaptintos informacijos administravimo  taisyklės, dokumentų rengimo taisyklės, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas, privačių interesų deklaracija, jos pildymo taisyklės bei kiti teisės aktai.