Apskaita viešosiose įstaigose SpausdintiAtgal  • Bendroji dalis
  • Buhalterinės apskaitos taisyklės ir finansinė atskaitomybė
  • VMI paaiškinimai
  • Komandiruotės
  • Automobilių kuro apskaita
  • Kasos operacijos
  • Apskaitos dokumentai
  • Personalo apskaita
  • Labdara ir parama
  • Autoriniai darbai


Kainoraštis


Teisės aktų rinkinys skirtas viešosioms įstaigoms ir kitiems pelno nesiekiantiems ribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims.

Rinkinyje pateiktos pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklės, nematerialiojo turto apskaita, ilgalaikio materialiojo turto apskaita, finansinio turto apskaita, atsargų apskaita, valiutinių operacijų apskaita, pajamų ir sąnaudų pripažinimas apskaitoje, nuosavo kapitalo apskaita, finansavimo apskaita, įsipareigojimų apskaita, finansinės atskaitomybės sudėtis ir pateikimo tvarka, balansas, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas, ūkio subjekto finansinė atskaitomybė po jo reorganizavimo ir pertvarkymo.

Pateikiamas pavyzdinis sąskaitų planas, pavyzdinio sąskaitų plano paaiškinimai, inventorizacijos taisyklės, ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvai, komandiruotės, dienpinigių normos, labdara ir parama, automobilių kuro apskaita, kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės.

Viešųjų įstaigų įstatymas, Buhalterinės apskaitos įstatymas, valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarka.

Spausdinamos apskaitos dokumentų papildymo taisyklės, dingusių, visiškai ar iš dalies sugadintų apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų atkūrimo tvarka, mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklės, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo taisyklės, elektroninėmis priemonėmis išrašomų ir/ar gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų naudojimo taisyklės ir daug kitų dokumentų.