Apskaita individualiose įmonėse SpausdintiAtgal
1 dalis

  • Bendroji dalis
  • Mokesčių ypatybės
  • Pajamų ir pelno deklaracijos
  • Apskaitos dokumentai
  • Kasa
  • Komandiruotės
  • Automobilių kuro apskaita  

2 dalis

  • Verslo apskaitos standartaiKainoraštis


Teisės aktų rinkinyje pateikti individualių įmonių ir ūkinių bendrijų buhalterinę apskaitą, mokesčių ypatybes reglamentuojantys teisės aktai.

Individualių įmonių įstatymas, Ūkinių bendrijų įstatymas, Buhalterinės apskaitos įstatymas, neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos taisyklės, inventorizacijos taisyklės ir kiti dokumentai.

Pateikiamas Pelno mokesčio įstatymas, individualių įmonių savininkų ir ūkinių bendrijų tikrųjų narių gautų pajamų apmokestinimo ypatumai, privalomojo sveikatos draudimo, valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarka.

Spausdinamos metinių pelno mokesčio deklaracijų formos ir jų užpildymo taisyklės, avansinio pelno mokesčio deklaracijos forma ir jos užpildymo taisyklės, gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 forma, jos užpildymo ir pateikimo taisyklės.

Komandiruotės, dienpinigių normos, automobilių kuro apskaita, kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės, mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklės, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo taisyklės, elektroninėmis priemonėmis išrašomų ir/ar gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų naudojimo taisyklės ir daug kitų dokumentų.

Tvarkant buhalterinę apskaitą, neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos taisyklės rekomenduoja vadovautis verslo apskaitos standartais net ir tuo atveju, jei finansinė atskaitomybė nesudaroma. 36-tasis VAS „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė" reglamentuoja nematerialiojo turto, ilgalaikio materialiojo turto apskaitą, atsargų apskaitą, ilgalaikio ir trumpalaikio finansinio ir kito turto apskaitą, nuosavo kapitalo, dotacijų ir subsidijų apskaitą, įsipareigojimų apskaitą, pajamų ir sąnaudų pripažinimo tvarką, sandorių užsienio valiuta, valiutos kurso pokyčių apskaitą individualiose įmonėse ir ūkinėse bendrijose.