Valstybinis socialinis draudimas SpausdintiAtgal
 • Bendroji dalis
 • Socialinio draudimo pranešimai
 • Įmokų mokėjimo tvarka
 • Įmokų tarifai
 • Socialinio draudimo pašalpos
 • Nedarbo socialinis draudimas
 • Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų draudimas
 • Pensijos
 • Valstybinis savanoriškasis draudimas
 • Privalomasis sveikatos draudimas
 • Teisinė atsakomybė


Kainoraštis


Valstybinį socialinį draudimą reglamentuojantys teisės aktai.

Valstybinio socialinio draudimo įstatymas, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymas, draudėjų atleidimo nuo priskaičiuotų delspinigių mokėjimo arba šių delspinigių išieškojimo laiko atidėjimo tvarka, valstybinio socialinio draudimo įmokų kodų sąrašas.

Rinkinyje spausdinamos pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią ir pabaigą pateikimo taisyklės, duomenų apie motinai (įmotei), tėvui /(įtėviui) arba vaiko globėjui suteiktas (nutrauktas) atostogas vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, pateikimo taisyklės, duomenų apie neapmokamus laikotarpius (pvz., nemokamas atostogas, neatvykimą į darbą administracijos leidimu, pravaikštą, nušalinimą nuo darbo) pateikimo taisyklės, valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarka, įmokų tarifai, duomenų apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokas teikimo tvarka, duomenų apie savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokas teikimo taisyklės, permokėtų valstybinio socialinio draudimo įmokų, baudų ir delspinigių grąžinimo taisyklės, Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas, ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatai.

Valstybinės socialinio draudimo pensijos, privalomasis sveikatos draudimas, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų draudimas, nedarbo socialinis draudimas bei daugelis kitų dokumentų.