Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

2006 09 13
Dėl automobilio kelionės lapų

Klausimas
Ar būtina pildyti kelionės lapus kuro nurašymui, ar užtenka kitokio dokumento (pvz. kuro nurašymo akto)? Jei taip, kokie duomenys jame turi būti nurodomi?

Atsakymas
VMI nuomonė apie degalų sunaudojimo įforminimą yra išdėstyta Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio komentare:
"6.7. Dėl autotransporto priemonių eksploatavimo išlaidų.
Įmonių buhalterinėje apskaitoje fiksuojamos ūkinės operacijos, tarp jų ir susijusios su autotransporto priemonių panaudojimu, turi būti pagrįstos dokumentais. Atsižvelgdama į veiklos pobūdį, važiavimo dažnumą ir kitas darbo sąlygas, įmonė pati nusistato, kokiais dokumentais turi būti įforminama kelionė ir degalų bei kitų medžiagų sunaudojimas.
Visi autotransporto priemonės panaudojimo ir degalų suvartojimo duomenys gali būti nurodyti viename dokumente (jei įmonei tai patogu) arba išdėstomi keliuose dokumentuose (degalų nurašymo aktuose, įvairiuose suvestiniuose žiniaraščiuose ir kt.). Dokumentai turi būti patvirtinti atsakingų asmenų parašais.
Degalų sunaudojimo normas įmonės vadovas patvirtina atsižvelgdamas į gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis arba į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1995 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 405 ,,Dėl automobilių kuro normų nustatymo metodikos" (Žin., 1995, Nr. 85-1933) patvirtintas kontrolines (bazines) kuro sąnaudų normas."

Minėtame komentare VMI nenustatė, kokie konkrečiai duomenys turi būti nurodomi autotransporto priemonių panaudojimą pagrindžiančiuose dokumentuose. Nežiūrint to, norint traukti kuro įsigijimo bei kitas automobilio eksploatacines išlaidas į sąnaudas, turi būti pagrindimas, kad automobilis tikrai buvo naudojamas įmonės reikmėms.

Reikėtų atkreipti dėmesį į du ankstesnius VMI raštus:

1) VMI 1998 10 19 rašto Nr. 07-10/8048 "Dėl automobilio panaudojimo ir degalų sunaudojimo dokumentų įforminimo" ištrauka:
"Įmonės buhalterinėje apskaitoje fiksuojamos ūkinės operacijos, tarp jų - susijusios su autotransporto panaudojimu, turi būti pagrįstos dokumentais.
Atsižvelgiant į įmonės veiklos pobūdį, automobilių skaičių, važiavimo dažnį ir kitas įmonės darbo sąlygas, pati įmonė nusistato, kokiais dokumentais turi būti įforminama kelionė (kelionės lapu ar kitokiu dokumentu) ir degalų sunaudojimas. Tuose dokumentuose turi būti tokie duomenys:
- nurodytas kelionės maršrutas, atstumai tarp pradinių ir galutinių važiavimo punktų, važiavimo tikslas, krovinio pavadinimas ir kt.;
- įmonės vadovo patvirtintos degalų sunaudojimo normos;
- faktiškai nuvažiuotam atstumui reikalingas norminis degalų kiekis;
- sunaudotų degalų kiekis;
- kiti rodikliai.
Visi šie duomenys gali būti viename dokumente (jei įmonei tai patogu), arba išdėstomi keliuose automobilio ir degalų panaudojimą įforminančiuose dokumentuose (kelionės lapuose, degalų nurašymo aktuose, įvairiuose suvestiniuose žiniaraščiuose). Kiekviena kelionė turi būti patvirtinta atsakingų asmenų parašais."

2) VMI 2000 12 20 raštas Nr. 08-2-02-15244 "Dėl degalų nurašymo"
"Atsakydami į (...) paklausimą dėl galimybės degalų išlaidas priskirti prie sąnaudų (apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną) remiantis važiavimo dokumentuose padarytais bendro pobūdžio įrašais, paaiškiname, kad tais atvejais, kai įmonės reikalais mieste važinėjama į statomus objektus, į įmonės prekių realizavimo vietas (parduotuves) ar paslaugų teikimo punktus ir pan., tai važiavimo dokumentuose nebūtina atskirai išskirti važiavimus į kiekvieną statybos, prekių realizavimo ar paslaugų teikimo vietą. Degalų išlaidas prie sąnaudų, šiuo atveju galima priskirti padarius ir vieną įrašą, kuriuo nors ir apibendrintai, tačiau būtinai nurodoma kurią mėnesio dieną ir į kur buvo važiuojama (pvz., "2000 m. gruodžio 22 d. važiavimai į mieste (Klaipėdoje) statomus objektus", "važiavimai į mieste esančias įmonės produkcijos realizavimo vietas (parduotuves) ir pan.).
Manome, kad prie sąnaudų galima priskirti tik tokių vienu įrašu pažymėtų važiavimų degalų išlaidas, kada statybų vietos, parduotuvės, paslaugų teikimo punktai ir kt. yra išsidėstę vieno miesto (gyvenvietės) teritorijoje. Kai punktai į kuriuos važiuojama yra išsidėstę kokio nors rajono teritorijoje ar keliuose miestuose (keliose gyvenvietėse), tai reikėtų konkrečiai nurodyti į kokius punktus buvo važiuojama."