Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

2006 03 27
Išskaitos iš darbo užmokesčio pagal vykdomuosius raštus

Išskaitų iš darbo užmokesčio dydžius nustato LR darbo kodekso 225 straipsnis:

"1. Iš darbo užmokesčio, neviršijančio Vyriausybės nustatytos minimalios mėnesinės algos, išskaitų dydis negali viršyti dvidešimties procentų, o išieškant išlaikymą periodinėmis išmokomis, žalos, padarytos suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu, taip pat maitintojo gyvybės atėmimu, atlyginimą ir žalos, padarytos nusikalstama veika, atlyginimą – iki penkiasdešimties procentų darbuotojui išmokėtino darbo užmokesčio.
2. Darant išskaitas iš darbo užmokesčio, neviršijančio Vyriausybės nustatytos minimalios mėnesinės algos, pagal kelis vykdomuosius dokumentus, darbuotojui turi būti paliekama penkiasdešimt procentų išmokėtino darbo užmokesčio.
3. Iš darbo užmokesčio dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą minimalios mėnesinės algos dydį, išskaitoma septyniasdešimt procentų išmokėtino darbo užmokesčio, jeigu teismas nenustato mažesnio išskaitų dydžio."

Atkreipiame dėmesį į tai, jog reikia vesti vykdomųjų dokumentų apskaitos knygą (LR civilinio proceso kodekso 741 str.).
Pagal “Sprendimų vykdymo instrukcijos”, patvirtintos Teisingumo ministro 2005 10 27 įsakymu Nr. 1R-352 (Žin., 2005 11 03, Nr. 130-4682) 22 punktą:
“22. Antstolio pateikti vykdyti vykdomieji dokumentai skolininko darbdavio ar skolininkui pajamas mokančioje institucijoje eilės tvarka registruojami Vykdomųjų dokumentų apskaitos knygoje nurodant: vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti datą, vykdomojo dokumento ir jį išdavusios institucijos pavadinimą, antstolio, pateikusio šį dokumentą vykdyti, vardą, pavardę ir antstolio (antstolių) kontoros, kurioje jis dirba, adresą, išieškotojo ir skolininko vardus bei pavardes, o kai išieškotojas yra juridinis asmuo, – jo pavadinimą ir įmonės kodą, išieškotojo buveinės arba gyvenamosios vietos adresą, jeigu nurodyta, – išieškotojo sąskaitos banke rekvizitus, išieškotiną sumą, o jeigu atsiųstas vykdomasis dokumentas išieškoti periodines išmokas, – šių išmokų dydį ir periodiškumą. Šioje knygoje taip pat registruojami ir asmens prašymai savo noru mokėti išlaikymą periodinėmis išmokomis.”