Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Jauniems asmenims sudaryta galimybė įgyti darbo įgūdžių, dirbant neatlygintinai. Užimtumo rėmimo įstatyme įtvirtintos dvi naujos sutarčių rūšys:
    - darbo įgūdžių įgijimo sutartis
    - savanoriškos praktikos sutartis

Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo Nr. X-694 1, 2, 3, 13, 23, 24, 26, 29, 32 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 26-1, 34-1 straipsniais ir priedu įstatymas
(2014-07-10 Nr. XII-999, TAR, 2014-07-22, dok. Nr. 10434, galioja nuo 2014-09-01)

Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo pakeitimu įtvirtintos dvi naujos sutarčių rūšys:
- darbo įgūdžių įgijimo sutartis;
- savanoriškos praktikos sutartis.

Viena didžiausių įsidarbinimo problemų - darbo patirties stoka. Jaunam asmeniui be darbo patirties sunku įsidarbinti, o neįsidarbinęs jis patirties ir neįgis. Todėl, siekiant, kad darbo patirties neturintys jauni asmenys galėtų įgyti darbo įgūdžių, numatytos dvi naujos galimybės: darbas pagal darbo įgūdžių įgijimo sutartį ir savanoriška praktika. Darbo įgūdžių įgijimo sutartis yra remiamojo įdarbinimo priemonė darbo biržoje registruotiems asmenims, o darbas pagal savanoriškos praktikos sutartį - savanoriškas jauno asmens darbas įmonėje, siekiant įgyti darbo įgūdžių. Darbo užmokestis pagal šias sutartis nėra mokamas.

DARBO ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMO SUTARTIS
(įsigalioja 2014 m. rugsėjo 1 d.)

Įstatymu įtvirtinta nauja remiamojo įdarbinimo priemonė - darbo įgūdžių įgijimo sutartis. Šia priemone gali pasinaudoti teritorinėje darbo biržoje registruoti asmenys nuo 16 iki 29 metų. Darbo įgūdžių įgijimo sutartis yra dvišalė sutartis tarp darbo įgūdžių įgyti norinčio asmens ir darbdavio. Asmenims, dirbantiems pagal darbo įgūdžių įgijimo sutartį, darbo užmokestis nemokamas, tačiau šie asmenys išsaugo teritorinėje darbo biržoje turėtą statusą ir teises, tuo pačiu įgydami darbo patirties.

Apie sudarytą darbo įgūdžių įgijimo sutartį privalu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka informuoti teritorinę darbo biržą.

Siekiant išvengti darbdavių piktnaudžiavimo ir užkirsti kelią nelegaliam darbui, nustatyta, kad darbo įgūdžių įgijimo sutarčių skaičius įmonėje, įstaigoje, organizacijoje negali viršyti 10 procentų visų įmonės, įstaigos, organizacijos darbo vietų (pareigų) skaičiaus, o darbdavys, kuris yra fizinis asmuo, negali vienu metu būti sudaręs daugiau negu vieną dvišalę darbo įgūdžių įgijimo sutartį. Darbo įgūdžius įgyjančio asmens sudarytos darbo įgūdžių įgijimo sutarties terminas arba bendras jo sudarytų darbo įgūdžių įgijimo sutarčių terminas negali būti ilgesnis kaip 4 mėnesiai per kalendorinius metus. Asmuo su tuo pačiu darbdaviu darbo įgūdžių įgijimo sutartį dėl kitokio pobūdžio darbo įgūdžių įgijimo gali sudaryti ne daugiau kaip du kartus. Darbo įgūdžių įgijimo sutartis negali būti sudaroma su juridiniais asmenimis, kurie per paskutinius 12 mėnesių nutraukė darbo sutartis su daugiau negu dešimtadaliu darbuotojų.

Darbo įgūdžių įgijimo sutarties nuostatos įtvirtintos Užimtumo rėmimo įstatymo 261 straipsnyje:

261 straipsnis. Darbo įgūdžių įgijimo sutartis
1. Šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 15 punkte nurodytų teritorinėje darbo biržoje registruotų asmenų iniciatyva darbo įgūdžiai gali būti įgyjami pagal dvišalę darbo įgūdžių įgijimo sutartį. Darbo įgūdžių įgijimo sutartyje nurodoma:
1) sutarties šalys - teritorinėje darbo biržoje įregistruotas šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 15 punkte nurodytas asmuo ir darbo įgūdžių įgyti padedantis darbdavys;
2) sutarties terminas, kuris negali būti ilgesnis kaip 4 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo;
3) teritorinėje darbo biržoje registruoto asmens įsipareigojimas dalyvauti darbo įgūdžių įgijimo priemonėje;
4) darbdavio įsipareigojimas sudaryti sąlygas ir suteikti priemones darbo įgūdžiams įgyti bei užtikrinti darbo įgūdžius įgyjančio asmens saugą ir sveikatą;
5) darbo vieta, kurioje bus įgyjami darbo įgūdžiai;
6) įgyjami darbo įgūdžiai;
7) sąlygos, susijusios su asmens, kuris įgis darbo įgūdžių, saugos ir sveikatos užtikrinimu įgyjant darbo įgūdžius;
8) kitos sąlygos.
2. Darbo įgūdžių įgijimo sutarčių skaičius įmonėje, įstaigoje, organizacijoje negali viršyti 10 procentų visų įmonės, įstaigos, organizacijos darbo vietų (pareigų) skaičiaus, o darbdavys, kuris yra fizinis asmuo, negali vienu metu būti sudaręs daugiau negu vieną dvišalę darbo įgūdžių įgijimo sutartį. Darbo įgūdžius įgyjančio asmens sudarytos darbo įgūdžių įgijimo sutarties terminas arba bendras jo sudarytų darbo įgūdžių įgijimo sutarčių terminas negali būti ilgesnis kaip 4 mėnesiai per kalendorinius metus. Asmuo su tuo pačiu darbdaviu darbo įgūdžių įgijimo sutartį dėl kitokio pobūdžio darbo įgūdžių įgijimo gali sudaryti ne daugiau kaip du kartus. Darbo įgūdžių įgijimo sutartis negali būti sudaroma su juridiniais asmenimis, kurie per paskutinius 12 mėnesių nutraukė darbo sutartis su daugiau negu dešimtadaliu darbuotojų.
3. Darbo įgūdžių įgijimo sutartis gali būti laikoma galiojančia tik tuo atveju, kai asmuo, kuris įgyja darbo įgūdžių, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sutarties sudarymo Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka apie tai informuoja teritorinę darbo biržą.
4. Jaunesni kaip 18 metų asmenys turi teisę sudaryti darbo įgūdžių įgijimo sutartis, jeigu tam neprieštarauja vaiko atstovas pagal įstatymą."

SAVANORIŠKOS PRAKTIKOS SUTARTIS
(įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.)

Jauni asmenys nuo 16 iki 29 metų, siekdami įgyti darbo patirties, gali 2 mėnesius dirbti nemokamai, sudarę savanoriškos praktikos sutartį su darbdaviu. Jaunesni kaip 18 metų asmenys turi teisę sudaryti savanoriškos praktikos sutartį, jeigu tam neprieštarauja vaiko atstovas pagal įstatymą.

Siekiant išvengti darbdavių piktnaudžiavimo ir užkirsti kelią nelegaliam darbui, nustatyta, kad savanoriškos praktikos sutarčių skaičius įmonėje negali viršyti 10 procentų visų įmonės darbo vietų (pareigybių) skaičiaus. Sutarties terminas negali būti ilgesnis kaip 2 mėnesiai per kalendorinius metus. Savanoriškos praktikos sutartį galima sudaryti ne daugiau kaip 3 kartus, o bendras asmens sudarytų savanoriškos praktikos sutarčių terminas negali būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai. Savanoriškos praktikos sutartis negali būti sudaroma su juridiniais asmenimis, kurie per paskutinius 12 mėnesių nutraukė darbo sutartis su daugiau negu dešimtadaliu darbuotojų.

Įmonė, likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki numatytos savanoriškos praktikos atlikimo pradžios, privalo pranešti „Sodrai" apie sudarytą savanoriškos praktikos sutartį, kadangi savanorišką praktiką atliekantys asmenys yra draudžiami sveikatos bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės lėšomis.

Savanoriškos praktikos atlikimo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

Savanoriškos praktikos sutarties nuostatos įtvirtintos Užimtumo rėmimo įstatymo 341 straipsnyje:

341 straipsnis. Savanoriška praktika
1. Šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 15 punkte nurodyti asmenys turi teisę sudaryti savanoriškos praktikos sutartis. Savanoriškos praktikos sutartyje nurodoma:
1) sutarties šalys - šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 15 punkte nurodytas asmuo ir įmonė, įstaiga, organizacija ar kita organizacinė struktūra (toliau - įmonė), kurioje atliekama savanoriška praktika;
2) sutarties terminas, kuris negali būti ilgesnis kaip 2 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo;
3) įmonės, kurioje atliekama savanoriška praktika, įsipareigojimas sudaryti sąlygas ir suteikti priemones savanoriškai praktikai atlikti bei užtikrinti savanorišką praktiką atliekančio asmens saugą ir sveikatą;
4) savanorišką praktiką atliekančio asmens funkcijos;
5) savanoriškos praktikos atlikimo vieta;
6) sąlygos, susijusios su asmens, kuris atlieka savanorišką praktiką, saugos ir sveikatos užtikrinimu atliekant savanorišką praktiką;
7) kitos sąlygos.
2. Jaunesni kaip 18 metų asmenys turi teisę sudaryti savanoriškos praktikos sutartį, jeigu tam neprieštarauja vaiko atstovas pagal įstatymą.
3. Įmonė likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki numatytos savanoriškos praktikos atlikimo pradžios teisės aktų nustatyta tvarka informuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administravimo įstaigą apie sudarytą savanoriškos praktikos sutartį.
4. Šio straipsnio nustatyta tvarka savanorišką praktiką atliekantys asmenys yra draudžiami sveikatos bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės lėšomis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
5. Asmuo tuo pačiu metu atlikti savanorišką praktiką gali ne daugiau kaip pagal vieną savanoriškos praktikos sutartį. Savanoriškos praktikos sutartis su ta pačia įmone gali būti sudaroma ne daugiau kaip vieną kartą.
6. Savanoriškos praktikos sutarčių skaičius įmonėje negali viršyti 10 procentų visų įmonės darbo vietų (pareigybių) skaičiaus. Savanoriškos praktikos sutartis negali būti sudaroma su juridiniais asmenimis, kurie per paskutinius 12 mėnesių nutraukė darbo sutartis su daugiau negu dešimtadaliu darbuotojų.
7. Savanorišką praktiką atliekančio asmens sudarytos savanoriškos praktikos sutarties terminas arba bendras savanoriškos praktikos sutarčių terminas negali būti ilgesnis kaip 2 mėnesiai per kalendorinius metus.
8. Asmuo gali sudaryti savanoriškos praktikos sutartį ne daugiau kaip 3 kartus, o bendras jo sudarytų savanoriškos praktikos sutarčių terminas negali būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai.
9. Savanoriška praktika yra neatlygintina.
10. Savanoriškos praktikos atlikimo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija."

Kartu pakeisti ir kiti įstatymai
Kadangi savanorišką praktiką atliekantys asmenys yra draudžiami valstybės lėšomis sveikatos bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu, atitinkamai pakeisti ir Sveikatos draudimo, Valstybinio socialinio draudimo bei Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymai.

_________________

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo Nr. X-694 1, 2, 3, 13, 23, 24, 26, 29, 32 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 26-1, 34-1 straipsniais ir priedu įstatymas
(2014-07-10 Nr. XII-999, TAR, 2014-07-22, dok. Nr. 10434, galioja nuo 2014-09-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2014-07-10 Nr. XII-1001, TAR, 2014-07-22, dok. Nr. 10432, galioja nuo 2015-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 4, 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2014-07-10 Nr. XII-1000, TAR, 2014-07-22, dok. Nr. 10433, galioja nuo 2015-01-01)

Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 3, 4, 5 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2014-07-10 XII-1003, TAR, 2014-07-22, dok. Nr. 10430, galioja nuo 2015-01-01)