Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistas 13-asis verslo apskaitos standartas „Nematerialusis turtas"
    (įsigalioja 2013 m. gruodžio 21 d.)

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo" 13 punkto pakeitimo
(2013 12 17 Nr. VAS-28, Žin., 2013 12 20 Nr. 131-6727)

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymu pakeistas 13-asis verslo apskaitos standartas „Nematerialusis turtas".

Standartas papildytas 141 punktu, paaiškinančiu įmonės veiklos pradžios išlaidų apskaitą:

„141. Nematerialiuoju turtu taip pat nepripažįstamos veiklos pradžios išlaidos, kurios apima įmonės steigimo, akcijų išleidimo, įregistravimo, akcininkų pažymėjimų spausdinimo, įstatų parengimo ir įregistravimo, konsultantų, tarpininkų paslaugų ir panašias išlaidas. Šiomis išlaidomis mažinami akcijų priedai. Jei akcijų priedų nėra, jos registruojamos pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažinto pelno (nuostolių) sąskaitoje ir parodomos nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje."

Taip pat Standartas papildytas 271 punktu:

„271. Jei įmonė iš savininkų gauna nematerialųjį turtą kaip nepiniginį įnašą, tokio turto įsigijimo savikaina yra turto vertė, nustatyta pagal atitinkamus teisės aktus."

Čia minimi „atitinkami teisės aktai", o kas jie tokie yra? Galima būtų vadovautis Akcinių bendrovių įstatymo 8 straipsnio 8 dalimi:
„8. Nepiniginį įnašą, kuriuo numatoma iš dalies apmokėti akcijas, turi įvertinti nepriklausomas turto vertintojas teisės aktų, reglamentuojančių turto vertinimą, nustatyta tvarka. Turto vertinimo ataskaitoje, be kitos informacijos, turi būti:
1) nurodytas asmuo, kurio turtas įvertintas (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė);
2) kiekvieno iš įvertinto turto elementų aprašymas;
3) panaudotų vertinimo metodų aprašymas;
4) nurodytas numatomų įsigyti už nepiniginį įnašą akcijų skaičius, akcijos nominali vertė ir akcijos priedas (akcijos nominalios vertės perviršis);
5) išvada, ar nustatyta nepiniginio įnašo vertė atitinka akcijų, numatomų išleisti už šį įnašą, skaičių pagal jų nominalių verčių ir akcijų priedų (akcijų nominalių verčių perviršio) sumą."

Dar vienas pakeitimas - Standartas papildytas IX skyriumi „Mineralinių išteklių žvalgybos ir vertinimo apskaita".

_________________

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo" 13 punkto pakeitimo skelbiamas Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje, adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=463077&p_tr2=2