Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Draudėjai „Sodrai" turės pateikti duomenis apie apdraustųjų asmenų profesiją
    (įsigalioja 2012 m. spalio 14 d.)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo" pakeitimo
(2012 10 10 Nr. 1232, Žin., 2012 10 13, Nr. 119-5989)

LRV nutarimu pakeisti Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatai. Nuostatai suderinti su Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 98, 99 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo ir Kodekso papildymo 981 straipsniu įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso 170, 178, 179, 180, 184 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo nuostatomis, taip pat padaryti kiti pakeitimai.

Pažymėtina, kad Nuostatų 25.1 punkte draudėjai įpareigoti pateikti teritorinei registro tvarkymo įstaigai duomenis apie apdraustojo asmens profesiją pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių:

„25.1. Draudėjas pateikia teritorinei registro tvarkymo įstaigai duomenis apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžią, nurodydamas apdraustojo vardą, pavardę, asmens kodą, apdraustojo asmens profesiją pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių, asmens socialinio draudimo numerį (kai asmeniui jau suteiktas socialinio draudimo numeris pagal šių Nuostatų 30 punktą), ir valstybinio socialinio draudimo pradžios datą (šių Nuostatų 19.1-19.4, 20.1.1, 20.2.24 ir 20.6 punktai). Pranešimas apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžią pateikiamas apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžios dieną, išskyrus šių Nuostatų 25.3, 25.7, 25.8 ir 25.9 punktuose numatytus atvejus ir atvejį, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo  kodeksu (Žin., 2002, Nr. 64-2569) su darbuotoju sudaroma darbo sutartis. Kai su darbuotoju sudaroma darbo sutartis, pranešimas apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžią turi būti pateikiamas ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios."

LRV nutarimu nustatyta, kad draudėjai duomenis apie apdraustųjų asmenų profesiją pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių teritoriniams registro tvarkytojams pradeda teikti 2013 m. lapkričio 1 dieną, o duomenis apie visų esamų apdraustųjų asmenų profesiją pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių teritoriniams registro tvarkytojams privalo pateikti iki 2014 m. kovo 1 dienos.

_________________

LRV nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo" pakeitimo skelbiamas interneto tinklalapyje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=434821&p_query=&p_tr2=2