Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Patvirtintas Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias galima teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašas
  • Patvirtinos Duomenų apie suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus pateikimo „Sodrai" taisyklės

LRV nutarimas
Dėl Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašo patvirtinimo
(2013 03 13 Nr. 218, Žin., 2013 03 21, Nr. 29-1398)

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Duomenų apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus pateikimo taisyklių ir pranešimo formos patvirtinimo
(2013 03 06 Nr. V-123, Žin., 2013 03 16, Nr. 28-1374)

2013 m. balandžio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas, nustatantis, kad žemės ūkio ir miškininkystės paslaugos, kurios yra laikinos arba vienkartinės ir kurioms teikti nereikalingi specialūs įgūdžiai, kvalifikacija, leidimai, pažymėjimai, mokymai ar kursai, gali būti teikiamos pagal paslaugų kvitą, nesudarant darbo sutarties (plačiau apie tai - šioje apžvalgoje).

Įgyvendinant Įstatymo nuostatas patvirtinti Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias galima teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašas ir Duomenų apie suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus pateikimo „Sodrai" taisyklės.

Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias galima teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašas
LRV nutarimas dėl Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašo patvirtinimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=444497&p_query=&p_tr2=2

Duomenų apie suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus pateikimo „Sodrai" taisyklės
Draudėjas kiekvieną mėnesį, ne vėliau kaip iki kito kalendorinio mėnesio 15 dienos, „Sodrai" turi pateikti informaciją apie asmenis, teikusius žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus, užpildydamas PKV pranešimą už praėjusį mėnesį. Pranešimas pildomas apie visus paslaugų teikėjus, praėjusį kalendorinį mėnesį teikusius žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, nurodant konkrečias šių paslaugų teikimo dienas, apibendrintas kalendorinio mėnesio pajamų ir sveikatos draudimo įmokų sumas.

Pranešimas gali būti pateikiamas elektroniniu būdu arba pristatomas tiesiogiai Fondo valdybos teritoriniam skyriui, arba siunčiamas registruota pašto siunta, kurios išsiuntimo data turi būti ne vėlesnė kaip Taisyklėse nustatyto termino paskutinė diena.

VSDFV direktoriaus įsakymas dėl Duomenų apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus pateikimo taisyklių ir pranešimo formos patvirtinimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=444586&p_query=&p_tr2=2