Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Nauju įstatymu įtvirtinta galimybė darbuotojus, dirbančius laikinus ar vienkartinius darbus žemės ūkyje ir miškininkystėje, samdyti supaprastinta tvarka - pagal paslaugų kvitą
    (įsigalioja 2013 m. balandžio 1 d.)

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas
(2012 11 13 Nr. XI-2411, Žin., 2012 11 24, Nr. 136-6965)

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17, 22 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymas
(2012 11 13 Nr. XI-2412, Žin., 2012 11 24, Nr. 136-6966)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 8, 17, 18 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2012 11 13 Nr. XI-2413, Žin., 2012 11 24, Nr. 136-6967)

Siekiant mažinti nelegalų darbą žemės ūkyje ir miškininkystėje priimtas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas, kuris įsigalioja 2013 m. balandžio 1 d.

Iki šio įstatymo įsigaliojimo samdant darbuotojus trumpalaikiam ar vienkartiniam darbui žemės ūkyje ir miškininkystėje turėjo būti sudaroma darbo sutartis ir taikomi LR darbo kodekso reikalavimai.

Įsigaliojus LR žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymui, žemės ūkio ir miškininkystės paslaugos, kurios yra laikinos arba vienkartinės ir kurioms teikti nereikalingi specialūs įgūdžiai, kvalifikacija, leidimai, pažymėjimai, mokymai ar kursai, gali būti teikiamos pagal paslaugų kvitą, nesudarant darbo sutarties.

Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias galima teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašą tvirtina Vyriausybė.

Kartu su priimtu Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymu pakeisti Gyventojų pajamų mokesčio ir Sveikatos draudimo įstatymai.

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17, 22 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymu nustatyta, kad 6000 litų per mokestinį laikotarpį neviršijančios pajamos, gautos kaip atlygis teikiant paslaugas pagal paslaugų kvitą, kai šių paslaugų teikimą nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas, yra neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu (GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 55 punktas). Pajamos pagal paslaugų kvitą priskiriamos B klasės pajamoms (GPMĮ 22 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

Sveikatos draudimo įstatymo 8, 17, 18 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu nustatyta, kad privalomojo sveikatos draudimo įmokos mokamos nuo visos atlygio sumos, priskaičiuotos paslaugų teikėjui už suteiktas paslaugas. Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnis papildytas tokia 91 dalimi:
„91. Paslaugų gavėjai, gaunantys pagal paslaugų kvitą teikiamas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, kai šių paslaugų teikimą nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas, už paslaugų teikėjus moka 9 procentų dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo atlygio sumos, priskaičiuotos paslaugų teikėjui už suteiktas paslaugas."

Privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo tvarka nurodyta Sveikatos draudimo įstatymo 18 straipsnio 8 dalyje:
„8. Paslaugų gavėjai, gaunantys pagal paslaugų kvitą teikiamas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, kai šių paslaugų teikimą nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas, atitinkamo mėnesio privalomojo sveikatos draudimo įmokas už paslaugų teikėjus sumoka iki kito mėnesio 15 dienos, tačiau asmenys yra laikomi apdraustais tą kalendorinį mėnesį, kurį sumokėtos įmokos. Tais atvejais, kai einamąjį kalendorinį mėnesį už paslaugų teikėjus privalomojo sveikatos draudimo įmokos nemokamos, įmokas už save jie moka pagal šio Įstatymo 17 straipsnio 9 dalį."

_________________

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437390&p_query=&p_tr2=2

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17, 22 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymas:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437391&p_query=&p_tr2=2

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 8, 17, 18 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437392&p_query=&p_tr2=2