Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Patvirtinti Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvito privalomieji rekvizitai, šio kvito blanko forma ir jo pildymo tvarkos aprašas
    (įsigalioja 2013 m. balandžio 1 d.)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvito privalomųjų rekvizitų, šio kvito blanko formos ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2013 02 26 Nr. A1-74 / 3D-140, Žin., 2013 02 28, Nr. 22-1098)

Įsigaliojus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymui (nuo 2013 m. balandžio 1 d.), žemės ūkio ir miškininkystės paslaugos, kurios yra laikinos arba vienkartinės ir kurioms teikti nereikalingi specialūs įgūdžiai, kvalifikacija, leidimai, pažymėjimai, mokymai ar kursai, gali būti teikiamos pagal paslaugų kvitą, nesudarant darbo sutarties (plačiau apie tai – šioje apžvalgoje).

Įgyvendinant Įstatymo nuostatas patvirtinti Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvito privalomieji rekvizitai, šio kvito blanko forma ir jo pildymo tvarkos aprašas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir žemės ūkio ministro įsakymas dėl Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvito privalomųjų rekvizitų, šio kvito blanko formos ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=443629&p_query=&p_tr2=2