Šis puslapis atspausdintas iš UAB Teisidas tinklapio
http://www.teisidas.lt/?newsid=731

Teisės aktų naujienos

  • Nauja redakcija išdėstytos 1-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią ir 2-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą formos

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-256 „Dėl 1-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią ir 2-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2010 04 26 Nr. V-195, Žin., 2010 04 30, Nr. 50-2471)

Atsižvelgus į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 5 tomas, p. 72) ir 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 987/2009, nustatantį Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (OL 2009 L 284, p. 1), pakeistas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. V-256 „Dėl 1-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią ir 2-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą pateikimo taisyklių patvirtinimo":

 - nauja redakcija išdėstyta 1-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią forma (versija 02);

- nauja redakcija išdėstyta 2-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą forma (versija 03);

- nauja redakcija išdėstytas Elektroninio 1-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią formos duomenų struktūros aprašas (versija 02);

- nauja redakcija išdėstytas Elektroninio 2-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą formos duomenų struktūros aprašas (versija 03);

- pakeistos 1-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią ir 2-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą pateikimo taisyklės.