Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistas juridinio asmens dokumentuose privalomos nurodyti informacijos turinys
    (įsigalioja 2012 m. balandžio 14 d.)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2012 03 29 Nr. XI-1953, Žin., 2012 04 14, Nr. 44-2146)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44 straipsnio pakeitimo įstatymu panaikintas reikalavimas juridinio asmens dokumentuose, kuriuos jis naudoja turėdamas santykių su kitais subjektais, nurodyti PVM mokėtojo kodą.

Civilinio kodekso 2.44 straipsnio 3 dalis pripažinta netekusia galios:

2.44 straipsnis. Juridinio asmens dokumentuose nurodoma informacija
1. Juridinio asmens dokumentuose, kuriuos jis naudoja turėdamas santykių su kitais subjektais, (raštuose, sąskaitose, prekybos dokumentuose ir t. t.) privalo būti nurodyta:
1) juridinio asmens pavadinimas;
2) juridinio asmens teisinė forma;
3) juridinio asmens buveinė;
4) juridinio asmens kodas;
5) registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tą juridinį asmenį.
2. Jeigu juridinis asmuo yra bankrutuojantis ar likviduojamas, apie tai taip pat turi būti pažymima šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose dokumentuose.
3. Jeigu juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, tai mokėtojo kodas turi būti taip pat pažymimas šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose dokumentuose.
4. Jei šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose dokumentuose yra minimas juridinio asmens kapitalas, tai turi būti nurodomas įstatinis kapitalas ir apmokėto įstatinio kapitalo dydis.

_________________

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44 straipsnio pakeitimo įstatymas skelbiamas interneto tinklalapyje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=421397&p_query=&p_tr2=2