Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistas Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas
    (įsigalioja 2012 m. balandžio 8 d.)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. V-1315 „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(2012 04 05 Nr. V-610, Žin., 2012 04 07, Nr. 42-2080)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymu pakeistas Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas). Aprašo nuostatos suderintos su kitų šiuo metu galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarką, nuostatomis.

Atitinkamai pakeisti Aprašo 67, 70, 71, 72 ir 73 punktai, o šiuose punktuose nustatyti priedų dydžiai nesikeitė.

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. V-1315 „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo skelbiamas interneto tinklalapyje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=421837&p_query=&p_tr2=2