Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Nauja redakcija išdėstytos Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo
(2010 07 27 Nr. 1-223, Žin., 2010 08 19, Nr. 99-5167)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymu pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės (toliau - Taisyklės), kurios įsigalioja 2010 m. rugsėjo 1 d.

Atsisakyta pirminio gaisrinės saugos instruktažo darbo vietoje
Įmonėje, įstaigoje, organizacijoje organizuojami šie valstybės tarnautojų ir darbuotojų instruktažai gaisrinės saugos klausimais (Taisyklių 7 punktas):
- įvadinis (bendras);
- pirminis (darbo vietoje);
- periodinis (darbo vietoje);
- papildomas (darbo vietoje).

Taisyklės yra patikslintos ir susistemintos
Taisyklės patikslintos, susistemintos ir suskirstytos šiais skyriais:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

II. TERITORIJOS PRIEŽIŪRA
- Bendrieji reikalavimai
- Daugiabučių gyvenamųjų namų, garažų, sodų bendrijų teritorijos
- Transporto priemonių stovėjimo aikštelės
- Degalinių teritorijos
- Durpynų teritorijos

III. STATINIAI IR PATALPOS
- Bendrieji reikalavimai
- Gyvenamieji pastatai ir patalpos
- Pramonės, gamybos ir sandėliavimo paskirties pastatai ir patalpos
- Administraciniai, gydymo, paslaugų, prekybos, mokslo, kultūros paskirties pastatai ir patalpos

IV. TECHNOLOGINIAI PROCESAI IR ĮRENGINIAI
- Bendrieji reikalavimai
- Elektros įrenginiai
- Šildymas
- Vėdinimas
- Ugnies darbai
- Darbas laboratorijose
- Dažymas ir lakavimas degiais skysčiais
- Medžio apdirbimas

V. SPROGIOS IR GAISRINGOS MEDŽIAGOS
- Bendrieji reikalavimai
- Naftos produktai
- Civilinė pirotechnika
- Dujos

VI. MEDŽIAGŲ SANDĖLIAVIMAS
- Sandėliavimo reikalavimai pastatuose, patalpose
- Sandėliavimas atvirose teritorijose

VII. MASINIO SUSIBŪRIMO RENGINIAI

VIII. GAISRŲ GESINIMO PRIEMONĖS IR GAISRINĖ ĮRANGA

Taisyklių priedai:
  1 priedas. Gaisrinės saugos instrukcija;
  2 priedas. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas;
  3  priedas. Įvadinių (bendrų) gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalo formos pavyzdys;
  4 priedas. Gaisrinės saugos instruktažų darbo vietoje registracijos žurnalo formos pavyzdys;
  5 priedas. Gesintuvų ir gaisrinio inventoriaus parinkimo reikalavimai;
  6 priedas. Pagrindiniai žmonių evakavimo plano reikalavimai;
  7 priedas. Gaisrinės saugos reikalavimų atmintinė;
  8 priedas. Cheminių medžiagų laikymas;
  9 priedas. Leidimo atlikti ugnies darbus forma;
10 priedas. Durpynų gaisrų gesinimo priemonių parinkimo reikalavimai.