Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka nuo 2010 m. sausio 1 d.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2009 12 14 Nr. ISAK-2711, Žin., 2009 12 19, Nr. 150-6739)

Patvirtintas Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas), taikomas nuo 2010 m. sausio 1 d.

Apraše nurodyti koeficientai ir priedai darbuotojams nustatomi atsižvelgiant į įstaigai patvirtintą darbo užmokesčio fondą.

Vadovų, vadovų pavaduotojų ugdymui darbo apmokėjimas (Aprašo II ir III skyriai)
Anksčiau šiems darbuotojams buvo nustatyti fiksuoti tarnybinių atlyginimų koeficientai, o nuo 2010 m. sausio 1 d. jiems nustatomos tarnybinių atlyginimų koeficientų ribos. Šios ribos nustatomos tiek į mažesniąją, tiek ir į didesniąją buvusio koeficiento pusę. Pavyzdžiui, vietoje koeficiento 18,95 nustatytos ribos 17,95–19,95, vietoje koeficiento 21,45 – ribos 20,3–22,6.

Įstaigų vadovų ir vadovų pavaduotojų, priskiriamų prie pedagoginių darbuotojų, bet nenurodytų Aprašo II ir III skyriuose, darbo apmokėjimas
Šių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka nesikeičia.

Ugdymą organizuojančių skyrių (sektorių) vedėjų darbo apmokėjimas
Šių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka nesikeičia.

Mokytojų darbo apmokėjimas
Mokytojų tarnybinių atlyginimų koeficientų ribos nesikeičia.

Visiems mokytojams tarifikuojamos 1–3 valandos (buvo  2 valandos) už 18 kontaktinių valandų per savaitę už šiuos darbus: mokinių darbų tikrinimą, pasiruošimą pamokoms, darbų planavimą, renginių organizavimą, ruošimąsi renginiams, metodinę veiklą, projektų rengimą ir dalyvavimą projektų veikloje, už vidaus auditą, brandos egzaminų ir mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų vertinimą ir administravimą, informacinių komunikacinių technologijų diegimo koordinavimą. Konkrečius darbus už šias valandas, suderinęs su mokytojų taryba ir darbuotojų atstovais, įsakymu nustato mokyklos vadovas (Aprašo 27.4 punktas).

Visiems profesijos mokytojams tarifikuojama 40–160 valandų (buvo 80 valandų) per mokslo metus (už 720 kontaktinių valandų per mokslo metus) už šiuos darbus: pasiruošimą pamokoms, mokinių darbų tikrinimą, projektų rengimą ir dalyvavimą projektų veikloje, metodinę veiklą, mokymo medžiagos rengimą, vidaus auditą, brandos, baigiamųjų kvalifikacijos egzaminų ir mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų vertinimą ir administravimą, informacinių komunikacinių technologijų įdiegimo koordinavimą. Konkretų papildomą darbą, suderinęs su mokytojų taryba, įsakymu nustato mokyklos direktorius (Aprašo 42.3 punktas).

Neteko galios šios mokytojų darbo apmokėjimo nuostatos:

Mokytojams, kuriems nesuteikta kvalifikacinė kategorija, tačiau jie yra įgiję magistro laipsnį ir dirba pagal specialybę, įstaigos vadovas gali nustatyti 0,5 bazinės mėnesinės algos dydžio tarifinio atlygio priedą (už 18 pedagoginio darbo valandų per savaitę).

Auklėtojams, specialiesiems pedagogams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, kuriems nesuteikta kvalifikacinė kategorija, tačiau jie yra įgiję magistro laipsnį ir dirba pagal specialybę, įstaigos vadovas gali nustatyti 0,5 bazinės mėnesinės algos dydžio tarnybinio atlyginimo priedą.

Profesijos mokytojams, kuriems nesuteikta kvalifikacinė kategorija, tačiau jie yra įgiję magistro laipsnį ir dirba pagal specialybę, įstaigos vadovas gali nustatyti 0,5 bazinės mėnesinės algos dydžio tarifinio atlygio priedą už 720 pedagoginio darbo valandų per metus.

Įstaigų vadovų, vadovų pavaduotojų, skyrių (sektorių) vedėjų, kitų darbuotojų, nenurodytų Aprašo II–VII skyriuose, darbo apmokėjimas
Minėtų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka nesikeičia.


Apie pedagogų darbo užmokesčio naujoves Švietimo ir mokslo ministerija informuoja šiame pranešime.