Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Nustatyta administracinė atsakomybė už Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo pažeidimą
    (galioja nuo 2014-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 17229 straipsniu ir 224, 2591 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2013 12 03 Nr. XII-638, Žin., 2013 12 19, Nr. 130-6622)

Siekiant, kad viešojo sektoriaus subjektai atsakingiau žiūrėtų į savo pareigą deramai ir laiku parengti, pateikti ir paskelbti finansines ir biudžeto vykdymo ataskaitas, nustatyta administracinė atsakomybė už Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo pažeidimą.

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas papildytas 17229 straipsniu:

„17229 straipsnis. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo pažeidimas
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nustatytų reikalavimų metinėms ataskaitoms ir jų rinkinių sudėčiai pažeidimas, viešojo sektoriaus subjekto metinių ataskaitų rinkinio parengimo, pateikimo ir paskelbimo pareigų nevykdymas arba netinkamas vykdymas, taip pat metinių konsoliduotųjų ataskaitų parengimo ir pateikimo teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais reikalavimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas – užtraukia įspėjimą arba baudą viešojo sektoriaus subjekto vadovui (atsakingam viešojo sektoriaus subjekto vadovui) arba jo įgaliotam viešojo sektoriaus subjekto administracijos vadovui nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, – užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų."
 
Taip pat numatyta, kad:
- administracinių teisės pažeidimų protokolus dėl viešojo sektoriaus subjektų metinių ataskaitų rinkinio sudėties pažeidimo, parengimo, pateikimo ir paskelbimo pažeidimų turi teisę surašyti biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų, atsakingų už Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nustatytų viešojo sektoriaus subjektų grupių metinių konsoliduotųjų ataskaitų parengimą ir pateikimą laiku (t.y., kontroliuojančiųjų įstaigų), įgalioti pareigūnai;

- administracinių teisės pažeidimų protokolus dėl viešojo sektoriaus subjektų grupių metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio parengimo ir pateikimo pažeidimų turi teisę surašyti Finansų ministerijos ir jos tam įgalioti pareigūnai.

_________________

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 17229 straipsniu ir 224, 2591 straipsnių pakeitimo įstatymas skelbiamas Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje, adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=461566&p_tr2=2