Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistas pavyzdinis sąskaitų planas verslo subjektams
    (įsigalioja 2013 m. lapkričio 30 d.)

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2004 m. sausio 7 d. nutarimo Nr. 2 „Dėl pavyzdinio sąskaitų plano patvirtinimo" pakeitimo
(2013 11 26 Nr. VAS-23, Žin., 2013 11 29, Nr. 122-6224)

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymu pakeistas Pavyzdinis sąskaitų planas. Vadovaudamasis Pavyzdiniu sąskaitų planu ūkio subjektas susidaro savo sąskaitų planą. Jį tvirtina to ūkio subjekto vadovas.

Pavyzdinis sąskaitų planas papildytas naujomis sąskaitomis, pažymėtomis žalia spalva:

1 ILGALAIKIS TURTAS

16 Finansinis turtas

162 Po vienerių metų gautinos sumos
1621 Po vienerių metų gautinos prekybos skolos
1623 Kitos po vienerių metų gautinos sumos
1624 Po vienerių metų gautinos lizingo (finansinės nuomos) sumos
1625 Paskolos įmonės savininkams
1629 Abejotinos skolos (-) 

2 TRUMPALAIKIS TURTAS

24 Per vienerius metus gautinos sumos

243 Kitos gautinos sumos
2431 Gautinas pridėtinės vertės mokestis
2432 Biudžeto skola įmonei
2433 „Sodros" skola įmonei
2434 Kitos gautinos skolos
2435 Gautinos iš atskaitingų asmenų sumos
2436 Sukauptos gautinos pajamos
2437 Iš anksto sumokėtas pelno mokestis
2438 Paskolos įmonės savininkams
2439 Kitos abejotinos skolos (-) 

26 Kitas trumpalaikis turtas

263 Kitas trumpalaikis turtas
2631 Kitas trumpalaikis turtas
2632 Iš anksto sumokėtas pelno mokestis
2631 Įmonės savininkams avansu išmokėtas pelnas
2632 Įmonės savininkų asmeniniams poreikiams išmokėtos lėšos
2639 Kitas turtas 

3 NUOSAVAS KAPITALAS

30 Kapitalas

307 Savininkų įnašai
308 Nesumokėti savininkų įnašai 

4 MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

44 Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

446 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
4461 Mokėtinas darbo užmokestis
4462 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis
4463 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos
4464 Mokėtinos garantinio fondo įmokos
4465 Kitos išmokos darbuotojams
4466 Atostoginių kaupiniai
4467 Mokėtinos privalomojo sveikatos draudimo įmokos
 
448 Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
4481 Mokėtini dividendai
4482 Mokėtinos tantjemos
4483 Sukauptos sąnaudos
4484 Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis
4485 Kiti mokėtini mokesčiai biudžetui
4486 Kitos mokėtinos sumos
4487 Įmonės savininkams mokėtinos sumos

_________________

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2004 m. sausio 7 d. nutarimo Nr. 2 „Dėl pavyzdinio sąskaitų plano patvirtinimo" pakeitimo skelbiamas Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje, adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=460903&p_tr2=2