Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Patvirtinti gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams, taikomi nuo 2014 m. sausio 1 d.

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos dujos" gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams vienašališko nustatymo
(2013 11 28 Nr. O3-720, Žin., 2013 11 30, Nr. 123-6278)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu patvirtinti gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams, taikomi nuo 2014 m. sausio 1 d.:

I pogrupio buitiniams vartotojams, per metus suvartojantiems iki 500 m3 dujų:
- pastovioji tarifo dalis 1,95 Lt/mėn.;
- kintamoji tarifo dalis 2,67 (buvo – 2,71) Lt/m3;

II pogrupio buitiniams vartotojams, per metus suvartojantiems nuo 500 m3 iki 20 tūkst. m3 dujų:
- pastovioji tarifo dalis 13,76 (buvo – 13,81) Lt/mėn.;
- kintamoji tarifo dalis 1,87 (buvo – 2,09) Lt/m3;

III pogrupio buitiniams vartotojams, per metus suvartojantiems daugiau kaip 20 tūkst. m3 dujų:
- pastovioji tarifo dalis 13,76 (buvo – 13,81) Lt/mėn.;
- kintamoji tarifo dalis 1,84 (buvo – 2,08) Lt/m3.

Apie gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams pokyčius Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija informuoja savo tinklalapyje, adresu: http://www.regula.lt/lt/naujienos/index.php?full=yes&id=53013

_________________

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas dėl akcinės bendrovės „Lietuvos dujos" gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams vienašališko nustatymo skelbiamas Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje, adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=460976&p_tr2=2