Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeista Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika
    (įsigalioja 2013 m. lapkričio 14 d.)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 785 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo" papildymo
(2013 11 05 Nr. 1022, Žin., 2013 11 13, Nr. 117-5885)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinta Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika papildyta 121 punktu:

„121. Švietimo ir mokslo ministerija, atsižvelgdama į pasikeitusį sutartinių mokinių skaičių rugsėjo 1 d., perskirsto specialią tikslinę dotaciją, skirtą mokinio krepšeliui finansuoti iki einamųjų metų pabaigos (toliau – speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti), tarp savivaldybių: pirmiausia kiekvienai savivaldybei skiria mokinio krepšelio lėšų sumą, apskaičiuotą pagal sutartinių mokinių skaičių rugsėjo 1 dieną, o likusią specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti sumą paskirsto savivaldybėms, kuriose pagal rugsėjo 1 d. duomenis sutartinių mokinių skaičius sumažėjo, proporcingai jų sutartinių mokinių skaičiaus sumažėjimui. Einamųjų metų IV ketvirtį dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus nuo rugsėjo 1 d. į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą grąžinama ta specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti dalis, kuri nepanaudojama šioje metodikoje nurodytoms mokymo reikmėms tenkinti."

_________________

LRV nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 785 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo" papildymo skelbiamas Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje, adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=459468&p_tr2=2