Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistas 27-asis verslo apskaitos standartas „Koncesijos sutartys"
    (įsigalioja 2013 m. lapkričio 10 d.)

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. VAS-11 „Dėl 27-ojo verslo apskaitos standarto „Koncesijos sutartys" tvirtinimo" pakeitimo
(2013 11 05 Nr. VAS-20, Žin., 2013 11 09, Nr. 116-5839)

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymu pakeistas 27-asis verslo apskaitos standartas „Koncesijos sutartys". Pakeitimai yra redakcinio, tikslinamojo pobūdžio, daugiau dėmesio skirta viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartims. Tai atsispindi ir standarto pavadinime, kuris vietoje „Koncesijos sutartys" pakeistas į „Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartys".

Standarte anksčiau vartoti žodžiai „koncesijos sutartis" keičiami žodžiais „partnerytės sutartis". Dėl to pakeisti standarto 1, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 19 punktai. Pavyzdžiui, standarto 1 punktas išdėstytas taip:

„1. Šio standarto tikslas – nustatyti ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, susijusių su koncesijos, valdžios ir privataus subjektų partnerystės ir kitomis panašiomis sutartimis (toliau – koncesijos partnerystės sutartys), registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose tvarką."

Nurodyta, kad žodžiai „partnerystės sutartis" standarte suprantami kaip suteikiančiosios institucijos ar valdžios subjekto ir koncesininko ar privataus subjekto rašytinė sutartis, kuri sudaryta atitinkamai pagal Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymą (Žin., 1996, Nr. 92-2141; 2003, Nr. 70-3163) arba Lietuvos Respublikos investicijų įstatymą (Žin., 1999, Nr. 66-2127) ir kurioje nustatytos šalių teisės ir pareigos, o „koncesininkas" – tai minėtuose įstatymuose apibrėžti koncesininkas ir privatus subjektas.

Kartu su šiais pakeitimais patikslinti standarto 20, 21 ir 24 punktai.

_________________

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas dėl viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. VAS-11 „Dėl 27-ojo verslo apskaitos standarto „Koncesijos sutartys" tvirtinimo" pakeitimo skelbiamas Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje, adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=459371&p_tr2=2