Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Patvirtinti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatai
    (įsigalioja 2013 m. spalio 16 d.)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
(2013 10 11 Nr. 1R-231, Žin., 2013 10 15, Nr. 108-5347)

Mažosios bendrijos privalo pateikti duomenis apie savo narius Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai. Duomenys Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai pateikiami Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 dienas nuo mažosios bendrijos įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos, o pasikeitus mažosios bendrijos nariams ar jų duomenims - ne vėliau kaip per 5 dienas nuo šių pasikeitimų dienos.

Mažosios bendrijos, įsteigtos iki 2013 m. rugsėjo 1 d., duomenis apie savo narius Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai privalo pateikti iki 2014 m. sausio 1 d. (apie tai buvo rašyta šiame pranešime).

Įgyvendinant minėtas nuostatas, patvirtinti ir 2013 m. spalio 16 d. įsigaliojo Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatai, kurie skelbiami Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje, adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=457675&p_tr2=2