Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistas Informavimo apie komandiruojamus darbuotojus tvarkos aprašas
    (įsigalioja 2013 m. spalio 2 d.)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. A1-169 „Dėl Informavimo apie komandiruojamus darbuotojus tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(2013 09 03 Nr. A1-496, Žin., 2013 09 07, Nr. 95-4752)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu pakeistas Informavimo apie komandiruojamus darbuotojus tvarkos aprašas (toliau - Aprašas).

Darbdavys, siunčiantis darbuotoją iš valstybės narės arba darbuotoją iš kitos valstybės laikinai dirbti Lietuvos Respublikos teritorijoje ilgesniam nei 30 dienų laikotarpiui arba dirbti statybos darbus, numatytus Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, privalo Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui Aprašo nustatyta tvarka pateikti pranešimą apie į Lietuvos Respubliką komandiruojamą darbuotoją.

Aprašo 5 punkte numatyta, kad pranešimas gali būti pateiktas ne tik paštu arba faksu, bet ir naudojantis Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema (EPDS):

„5. Pranešimas paštu, faksu arba naudojantis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema turi būti pateiktas ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki komandiruojamo darbuotojo darbo Lietuvos Respublikos teritorijoje pradžios. Ypatingais iš anksto nenumatytais atvejais (pavyzdžiui, darbuotojas komandiruojamas dirbti neatidėliotinus mechanizmų arba įrenginių remonto ir atkūrimo darbus, jeigu dėl jų gedimo didelis darbuotojų skaičius turėtų nutraukti darbą arba gali sugesti medžiagos ar įrenginiai ir kt.) pranešimas pateikiamas pirmąją komandiruoto darbuotojo darbo Lietuvos Respublikos teritorijoje dieną."

_________________

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. A1-169 „Dėl Informavimo apie komandiruojamus darbuotojus tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=455473&p_tr2=2