Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistas Rinkliavų įstatymas
    (įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.)

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2013 05 14 Nr. XII-304, Žin., 2013 06 01, Nr. 57-2848)

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymu, kuris įsigalioja 2014 m. sausio 1 d., įtvirtinta nuostata, kad vietinė rinkliava neimama už automobilių, pažymėtų neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, statymą savivaldybių tarybų nustatytose nerezervuotose mokamose vietose automobiliams statyti.

Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 6 punktas išdėstytas taip:

Savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas tik už:
„6) naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti (išskyrus vietas automobiliams statyti prie valstybinės reikšmės kelių, 5–15 m pažymėtoje atkarpoje prie valstybės įstaigų, institucijų ir tarnybų, taip pat vietas, kurias nustato Vyriausybė, atsižvelgdama į saugumą, tarptautinį protokolą ar kitus viešuosius interesus užtikrinančius reikalavimus; taip pat išskyrus automobilių, pažymėtų neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, statymą savivaldybių tarybų nustatytose nerezervuotose mokamose vietose automobiliams statyti);"

_________________

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymas skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=449236&p_query=&p_tr2=2