Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeisti Administracinių teisės pažeidimų kodekso 412 (Kliudymas Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas arba jų reikalavimų nevykdymas) ir 415 (Darbo laiko apskaitos pažeidimas) straipsniai
    (įsigalioja 2013 m. gegužės 25 d.)

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 412 ir 415 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2013 05 09 Nr. XII-278, Žin., 2013 05 25, Nr. 54-2683)

Valstybinė darbo inspekcija pažymi, kad pasitaiko atvejų, kai darbo inspekcijos pareigūnams atlikti savo funkcijas kliudo ne tik darbdaviai ar jų įgalioti asmenys, bet ir kiti asmenys. Todėl ATPK 412 straipsnis papildytas žodžiais „bei kitiems asmenims":
 
412 straipsnis. Kliudymas Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas arba jų reikalavimų nevykdymas
Neįleidimas Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnų tikrinti pagal jų kompetenciją įmonių, įstaigų, organizacijų, taip pat Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas – užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno šimto iki vieno tūkstančio trijų šimtų litų ir pareigūnams bei kitiems asmenims – nuo trisdešimties iki devynių šimtų litų.
Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, – užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų ir pareigūnams bei kitiems asmenims – nuo devynių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.“

Taip pat sugriežtinta atsakomybė už darbo laiko apskaitos pažeidimą, numatant baudą iki penkių tūkstančių litų. ATPK 415 straipsnis išdėstytas taip:

415 straipsnis. Darbo laiko apskaitos pažeidimas
Darbuotojų darbo laiko nežymėjimas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės, arba žinomai neteisingų duomenų apie asmenų, dirbančių pagal darbo sutartį įmonėse, įstaigose, organizacijose, darbo laiką (įskaitant viršvalandinius darbus, darbą nakties metu, poilsio ir švenčių dienomis, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų) įrašymas į šį žiniaraštį – užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių penkių tūkstančių litų.
Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, – užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų."

_________________

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 412 ir 415 straipsnių pakeitimo įstatymas skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=448814&p_query=&p_tr2=2