Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistas Gyventojų turto deklaravimo įstatymas
  • Pakeistas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas
    (Įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.)

Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 1, 2, 3, 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2013 05 09 Nr. XII-271, Žin., 2013 05 25, Nr. 54-2676) 

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 27 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2013 05 09 Nr. XII-273, Žin., 2013 05 25, Nr. 54-2678)

Pakeistas Gyventojų turto deklaravimo įstatymas
Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 1, 2, 3, 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymu, kuris įsigalioja 2014 m. sausio 1 d., panaikinta nuostata, kad metinę turto deklaraciją mokesčių inspekcijai privalo teikti gyventojai, pageidaujantys gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, kuriems pagal Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą reikia deklaruoti turtą (įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 25 punktas neteko galios, pakeisti Įstatymo 1, 3, 7 ir 9 straipsniai).

Pakeistas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas
Kartu su Gyventojų turto deklaravimo įstatymu pakeistas ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatos nesikeitė, tačiau šio įstatymo 27 straipsnio 3 dalyje atliktas techninio pobūdžio pakeitimas, išbraukiant žodžius „valstybės garantuojamą teisinę pagalbą arba", kadangi gyventojams, pageidaujantiems gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, nebereikia deklaruoti  turto Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka.

GPMĮ 27 straipsnio 3 dalis išdėstyta taip (pakeitimas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.):

„3. Gyventojas, kuris mokestiniu laikotarpiu buvo įsigijęs verslo liudijimą ar įregistravęs individualią veiklą, privalo pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją net tuo atveju, kai individualios veiklos pajamų negavo. Gyventojas, kuriam atsiranda prievolė deklaruoti turimą turtą Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka, išskyrus gyventoją, pageidaujantį gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą arba piniginę socialinę paramą, taip pat išskyrus atskaitinę gyventojo turto deklaraciją teikiančius Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 22 punkte nurodytus asmenis, privalo pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją nepaisydamas šio straipsnio 2 dalyje nustatytų išimčių. Gyventojas, kuriam atsiranda prievolė deklaruoti turimą turtą Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka, po kalendorinių metų, už kuriuos teikiama gyventojo turto deklaracija, gegužės 1 dienos privalo pats arba per savo įgaliotą asmenį pateikti mokesčio administratoriui metinę pajamų mokesčio deklaraciją už praėjusį mokestinį laikotarpį laikydamasis gyventojo turto deklaracijos pateikimo terminų."

_________________

Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 1, 2, 3, 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=448798&p_query=&p_tr2=2

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 27 straipsnio pakeitimo įstatymas skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=448800&p_query=&p_tr2=2