Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Patvirtinti Valstybinės mokesčių inspekcijos pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų duomenų kaupimo ir tvarkymo informacinės sistemos nuostatai
    (įsigalioja 2013 m. gegužės 22 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų duomenų kaupimo ir tvarkymo informacinės sistemos nuostatų tvirtinimo
(2013 05 14 Nr. VA-31, Žin., 2013 05 21, Nr. 52-2623)

Valstybinė mokesčių inspekcija,  įgyvendindama projektą „PVM elektroninės paslaugos", patvirtino Valstybinės mokesčių inspekcijos pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų duomenų kaupimo ir tvarkymo informacinės sistemos nuostatus.

Projektą „PVM elektroninės paslaugos" numatoma baigti 2015 m. vasario 28 d.

Projekto metu sukurtomis elektroninėmis paslaugomis galės naudotis tiek Lietuvos Respublikos, tiek užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, įregistruoti Lietuvoje PVM mokėtojais. Įgyvendinus Projektą, mokesčių mokėtojai skirs mažiau laiko PVM sąskaitų faktūrų registro ir su PVM susijusių mokestinių dokumentų parengimui ir pateikimui mokesčių administratoriui.

Projekto metu bus sukurtos šios elektroninės paslaugos:

Mokesčių mokėtojų PVM sąskaitų faktūrų registro parengimas
Ši elektroninė paslauga suteiks galimybę mokesčių mokėtojams informacinės sistemos priemonėmis pateikti mokesčių administratoriui PVM sąskaitų faktūrų registrinius duomenis iš mokesčių mokėtojų ir/ar jiems buhalterines paslaugas teikiančių subjektų finansų valdymo apskaitos sistemų, kuriais remiantis bus parengtas PVM sąskaitų faktūrų registras. Informacinei sistemai nustačius klaidas, netikslumus ir informacijos trūkumus elektroniniu būdu bus siunčiami pranešimai mokesčių mokėtojams, kuriuose bus nurodyti reikalingi duomenų koregavimai ir/ ar informacijos papildymai. Mokesčių mokėtojai galės elektroniniu būdu pateikti papildomą informaciją ar ištaisyti nustatytas klaidas. Ši paslauga taip pat teiks informaciją apie užfiksuotus registro įvykius (pvz., ar duomenys yra papildyti nauja informacija) ir pateiks paslaugų naudotojams informaciją apie jo pokyčius, leis peržiūrėti PVM sąskaitų faktūrų registro archyvinius duomenis.

Su PVM susijusių mokestinių dokumentų parengimas
Ši elektroninė paslauga suteiks galimybę surinkti visus reikalingus duomenis, įskaitant e. PVM sąskaitų faktūrų, išrašytų per kitų subjektų administruojamus portalus, duomenis, ūkio subjektų buhalterinės apskaitos sistemų duomenis bei mokesčių mokėtojų pateiktą informaciją, preliminariai PVM deklaracijai ir preliminarioms FR0671, FR0672, FR0564 formoms parengti. Elektroninės paslaugos naudotojai galės sekti su mokestinių dokumentų parengimu susijusius pokyčius, peržiūrėti parengtų su PVM susijusių mokestinių dokumentų archyvinius duomenis. Informacinei sistemai nustačius netikslumus ir informacijos, reikalingos parengti preliminarią PVM deklaraciją ir preliminarias FR0671, FR0672, FR0564 formas, klaidas, trūkumus ar prieštaravimus VMI informacinėse sistemose turimai informacijai, elektroniniu būdu bus išsiųsti pranešimai mokesčių mokėtojams, kuriuose bus nurodyti konkretūs reikalingi duomenų koregavimai ir/ ar informacijos papildymai. Mokesčių mokėtojams bus suteikta galimybė elektroniniu būdu pateikti papildomą informaciją ar ištaisyti nustatytas klaidas. Parengtus mokestinius dokumentus paslaugų gavėjai galės patvirtinti elektroninėmis priemonėmis bei gauti visus mokestinius dokumentus el. paštu, taip pat juos išsaugoti savo kompiuteryje.

_________________

VMI viršininko įsakymas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų duomenų kaupimo ir tvarkymo informacinės sistemos nuostatų tvirtinimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=448976&p_query=&p_tr2=2