Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Nauja redakcija išdėstytas VMI viršininko įsakymas „Dėl pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo"
    (įsigalioja 2013 m. kovo 7 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo" pakeitimo
(2013 02 26 Nr. VA-16, Žin., 2013 03 06, Nr. 24-1196)

Pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. VA-55 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo". Nauja redakcija išdėstytos šiuo įsakymu patvirtintos:
- Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo taisyklės;
- Gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenų FR0671 forma;
- Išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenų FR0672 forma.

Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo taisyklės
Naujos redakcijos Taisyklėse esminių pakeitimų nėra.

Kadangi nuo 2004 m. gegužės 1 d.  išrašant PVM sąskaitas faktūras specialūs apskaitos dokumentų blankai nenaudojami, panaikintas Taisyklių 22 punktas, kuriame buvo nurodyta, kad ant specialaus blanko išrašomas PVM sąskaitas faktūras registruoti neprivaloma.

Gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenų FR0671 forma
Naujos redakcijos FR0671 formoje esminių pakeitimų nėra. Formos versija liko ta pati (02).

Išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenų FR0672 forma
Naujos redakcijos FR0672 formoje esminių pakeitimų taip pat nėra. Formos versija liko ta pati (02).

Formos FR0671 ir/arba FR0672 privalo būti pildomos ir teikiamos mokesčių administratoriui tik tuomet, jei mokesčių administratorius, siekdamas užkirsti kelią galimiems teisės aktų pažeidimams, apmokestinamajam asmeniui įteikia raštišką nurodymą nustatytu periodiškumu teikti gaunamų ir/arba išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenis. Teikiamų duomenų laikotarpio pradžia negali būti ankstesnė nei nurodymo įteikimo data. Registrų duomenys pagal nurodymą teikiami tol, kol mokesčio administratorius apmokestinamajam asmeniui neįteikia sprendimo atšaukti nurodymą teikti gaunamų ir/arba išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenis.

_________________

VMI viršininko įsakymas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo" pakeitimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=443949&p_query=&p_tr2=2