Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistos Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimo apie sudarytus sandorius PRC907 formos, papildomo lapo PRC907P formos pildymo ir pateikimo taisyklės
    (įsigalioja 2013 m. kovo 7 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. VA-92 „Dėl Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimo apie sudarytus sandorius PRC907 formos, papildomo lapo PRC907P formos bei jos pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2013 02 26 Nr. VA-15, Žin., 2013 03 06, Nr. 24-1195)

Nuo 2013 m. sausio 1 d. nuolatiniams Lietuvos gyventojams nustatyta prievolė pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai informaciją apie kai kuriuos sandorius, pagal kuriuos gyventojas gauna didesnę nei penkiasdešimt tūkstančių litų sumą grynaisiais pinigais. Informaciją reikia pateikti tik apie tuos sandorius, apie kuriuos mokesčių administratorius informacijos negauna kitais būdais. Pavyzdžiui, reikia pateikti informaciją apie paskolą, viršijančią 50000 Lt, gautą grynaisiais pinigais iš fizinio asmens pagal skolos raštelį, o apie notariškai sudarytus sandorius informacijos teikti nereikia, kadangi šią informaciją mokesčių administratoriui teikia notarai.

VMI viršininko įsakymu pakeistos Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimo apie sudarytus sandorius PRC907 formos, papildomo lapo PRC907P formos pildymo ir pateikimo taisyklės.

Taisyklių 8 punktas pripažintas netekusiu galios:

8. Gyventojas, gavęs lėšų, kurias deklaravo pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą (Žin., 1997, Nr. 67-1659; 2000, Nr. 18-431), papildomai pranešimo gali neteikti.

Taisyklių 22 punktas pakeistas taip:

„22. 15 laukelyje įrašoma gyventojo pagal sandorį (-ius) gauta lėšų suma.
Gautos lėšos turi būti nurodomos litais pagal oficialų lito ir euro kursą arba pagal oficialų lito ir tos užsienio valstybės valiutos santykį, kurį Lietuvos bankas buvo nustatęs tokių lėšų faktinio gavimo dieną. Jeigu tikslaus piniginių lėšų gavimo momento nustatyti nėra galimybių (arba lėšos buvo gaunamos periodiškai), piniginių lėšų sumos pranešime turi būti nurodomos litais pagal oficialų lito ir euro kursą arba pagal oficialų lito ir tos užsienio valstybės valiutos santykį, kurį Lietuvos bankas buvo nustatęs kalendorinių metų, kada gautos lėšos, gruodžio 31 dieną.

Gautos piniginės lėšos turi būti įrašomos tik sveikais skaičiais, t. y. 1–49 centai atmetami, o 50–99 centai laikomi litu.

Tuo atveju, kai gyventojas sudaro kelis sandorius su tuo pačiu asmeniu (sandorių bendra vertė didesnė nei 50000 Lt) ir pagal vieną ir/ar kelis sandorius gautas lėšas deklaruoja pajamų mokesčio deklaracijoje, pranešime nurodoma tik ta suma, kuri pajamų mokesčio deklaracijoje nedeklaruota.

1 pavyzdys. Gyventojas pagal paskolos sandorį gauna iš asmens 49000 Lt ir pagal turto pardavimo sandorį iš to paties asmens gauna 1200 Lt. Gyventojas 1200 Lt deklaruoja pajamų mokesčio deklaracijoje. Pranešimo 15 laukelyje turi būti įrašoma 49000 Lt, t. y. pranešime nurodoma tik ta suma, kuri pajamų mokesčio deklaracijoje nedeklaruota.

1 pavyzdys. Sandorio suma 1 mln. Lt. Visos lėšos pagal šį sandorį gautos ataskaitiniais metais, iš kurių grynaisiais gauta 60 tūkst. litų, 940 tūkst. litų gauta banko pavedimu. 15 laukelyje įrašoma grynaisiais pinigais gauta suma (60 tūkst. litų)."

_________________

VMI viršininko įsakymas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. VA-92 „Dėl Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimo apie sudarytus sandorius PRC907 formos, papildomo lapo PRC907P formos bei jos pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=443948&p_query=&p_tr2=2