Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistas Darbdavio ar jo įgalioto asmens žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities privalomojo tikrinimo tvarkos aprašas ir Darbdavių, kurie atleidžiami nuo darbuotojų saugos ir sveikatos srities žinių patikrinimo (atestavimo), sąrašas
    (įsigalioja 2013 m. gegužės 1 d.)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimo Nr. 292 „Dėl Darbdavio ar jo įgalioto asmens žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities privalomojo tikrinimo tvarkos aprašo ir Darbdavių, kurie atleidžiami nuo darbuotojų saugos ir sveikatos srities žinių patikrinimo (atestavimo), sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(2013 02 06 Nr. 122, Žin., 2013 02 14, Nr. 17-827)

Darbdavio ar jo įgalioto asmens žinios iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities privalomai tikrinamos prieš jam pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas ir vėliau ne rečiau kaip kas penkeri metai Vyriausybės nustatyta tvarka.

Vyriausybės nutarimu, kuris įsigalioja 2013 m. gegužės 1 d., pakeisti ir išdėstyti nauja redakcija:
- Darbdavio ar jo įgalioto asmens žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities privalomojo tikrinimo tvarkos aprašas;
- Darbdavių, kurie atleidžiami nuo darbuotojų saugos ir sveikatos srities žinių patikrinimo (atestavimo), sąrašas.

Darbdavio ar jo įgalioto asmens žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities privalomojo tikrinimo tvarkos aprašas
Apraše įtvirtinta nauja nuostata, kad žinios bus vertinamos ne mokymo įstaigos nustatyta tvarka, o pagal testą, sudarytą Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta tvarka.

Teste bus 40 klausimų iš Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens mokymo programos. Testas laikomas išlaikytu, jeigu teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 30 pateiktų klausimų. Testas sudaromas, jo klausimai ir teisingi atsakymai į juos skelbiami Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainėje Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta tvarka.

Darbdavių, kurie atleidžiami nuo darbuotojų saugos ir sveikatos srities žinių patikrinimo (atestavimo), sąrašas
Darbdavių, kurie atleidžiami nuo darbuotojų saugos ir sveikatos srities žinių patikrinimo (atestavimo), sąraše nurodyti darbdaviai, darbdaviams atstovaujantys asmenys ir darbdavių įgalioti asmenys, kurių žinios iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities privalomai netikrinamos prieš pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas ir vėliau eksploatuojant įmonę ar teikiant paslaugas.

Naujos redakcijos Sąraše esminių pakeitimų nėra.

_________________

LRV nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimo Nr. 292 „Dėl Darbdavio ar jo įgalioto asmens žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities privalomojo tikrinimo tvarkos aprašo ir Darbdavių, kurie atleidžiami nuo darbuotojų saugos ir sveikatos srities žinių patikrinimo (atestavimo), sąrašo patvirtinimo" pakeitimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=442868&p_query=&p_tr2=2