Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistos Konsultacijų ir atsakymų į paklausimus teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklės
    (įsigalioja 2013 m. vasario 2 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. VA-66 „Dėl Konsultacijų ir atsakymų į paklausimus teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2013 01 28 Nr. VA-8, Žin., 2013 02 01, Nr. 12-592)

VMI viršininko įsakymu pakeistos Konsultacijų ir atsakymų į paklausimus teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklės.

Taisyklėse numatyta, kad telefonu gali būti suteikta ne tik bendro pobūdžio informacija, bet ir su paklausėju susijusi informacija, kurios laikymą paslaptyje Valstybinė mokesčių inspekcija privalo užtikrinti.

Informacija apie paklausėjo iš trečiųjų šaltinių gautas pajamas ir patirtas išlaidas ar kita informacija, kurios laikymą paslaptyje Valstybinė mokesčių inspekcija privalo užtikrinti, telefonu teikiama tik tada, kai paklausėjas patvirtina savo asmens tapatybę. Tapatybei nustatyti paklausėjui pateikiami VMI prie FM patvirtinti klausimai, leidžiantys tinkamai identifikuoti paklausėją. Jeigu paklausėjas neatsako į visus pateiktus klausimus teisingai, jam suteikiama tik bendro pobūdžio informacija (Taisyklių 11 punktas).

Taisyklės papildytos nuostata, kad tuo atveju kai dėl informacijos kreipiasi paklausėjo atstovas, tai atstovavimo dokumento pateikti nereikia, jei paklausėjo atstovas Mokesčių mokėtojų registre įregistruotas kaip tą paklausėją atstovaujantis asmuo (Taisyklių 18, 19 ir 33 punktai).

Taip pat numatyta, kad atšaukti registraciją į VMI seminarą galima ne tik paskambinus telefonu, nurodytu skelbimuose apie seminarus, bet ir pateikus užpildytą elektroninių paklausimų formą per VMI prie FM interneto svetainės skyrelį, skirtą paklausimams pateikti, ir nurodyti, kokiame seminare atsisako dalyvauti (Taisyklių 50 punktas).

_________________

VMI viršininko įsakymas Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. VA-66 „Dėl Konsultacijų ir atsakymų į paklausimus teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo" pakeitimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=442379&p_query=&p_tr2=2