Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistos Mokestinio tyrimo atlikimo taisyklės
    (įsigalioja 2013 m. sausio 31 d. ir vėliau)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. VA-108 „Dėl Mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių, Pranešimo apie atliktą mokestinį tyrimą FR0687 formos ir Užduoties atlikti mokestinį tyrimą FR0688 formos patvirtinimo" pakeitimo
(2013 01 25 Nr. VA-7, Žin., 2013 01 30, Nr. 11-554)

Mokestinis tyrimas yra mokesčių administratoriaus atliekama mokesčių mokėtojo veiklos stebėsena, apimanti pateiktų mokesčių deklaracijų, muitinės deklaracijų, dokumentų bei kitos apie mokesčių mokėtoją turimos informacijos analizę, mokesčių mokėtojų vizitavimą, jų veiklos kontrolę, siekiant nustatyti ir pašalinti trūkumus bei prieštaravimus mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo srityje.

Mokestinio tyrimo taisyklės papildytos nauju 7-1 punktu, nustatančiu mokesčių mokėtojo informavimo tvarką:

„7-1. Mokesčių administratorius, išrašęs Užduotį atlikti mokestinį tyrimą (forma FR0688, toliau – užduotis), turi informuoti mokesčių mokėtoją apie numatomą atlikti mokestinį tyrimą ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki jo pradžios, išskyrus kai mokestinis tyrimas atliekamas dėl mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo ir 14 punkte nurodytą atvejį. Mokesčių mokėtojo prašymu (sutikimu) mokestinis tyrimas gali būti pradedamas ir anksčiau. Mokesčių mokėtojo prašymas (sutikimas) gali būti išreikštas raštu, elektroninio ryšio priemonėmis arba apie tai pažymint užduotyje.
Apie numatomą atlikti mokestinį tyrimą mokesčių mokėtojas informuojamas laisvos formos raštu, išsiunčiant jį paštu ar elektroniniu būdu, kuriame nurodoma data ir laikas, kada mokesčių mokėtojas turi atvykti pas mokesčių administratorių ar būti savo patalpose, numatomas tikrinimo dalykas, reikalingų pateikti dokumentų (registrų) ar kitų duomenų sąrašas bei laikotarpis, už kurį jie turi būti pateikti. Taip pat rašte gali būti nurodoma ir kita mokesčių mokėtojui aktuali informacija."

Taisyklėse padaryti ir kiti pakeitimai.

_________________

VMI viršininko įsakymas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. VA-108 „Dėl Mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių, Pranešimo apie atliktą mokestinį tyrimą FR0687 formos ir Užduoties atlikti mokestinį tyrimą FR0688 formos patvirtinimo" pakeitimo skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=442300&p_query=&p_tr2=2