Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Paskelbti draudėjų, priskirtų atskiroms nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms, sąrašai
    (taikoma nuo 2013 m. sausio 1 d.)

Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos nutarimas
Dėl draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupei
(2013 01 08 Nr. 2-2, Žin., 2013 01 12, Nr. 4-169)

Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos nutarimu paskelbti draudėjų, priskirtų antrajai ir trečiajai nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifo grupėms, sąrašai. Šis nutarimas taikomas apskaičiuojant nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokas už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.

Draudėjai, nepriskirti antrajai ir trečiajai nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifo grupėms, laikomi pirmosios (mažiausio tarifo) grupės draudėjais.

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifai:
- pirmajai grupei - 0,18 procento;
- antrajai grupei - 0,42 procento;
- trečiajai grupei - 0,9 procento;

Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos nutarimas dėl draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupei skelbiamas interneto svetainėje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=441285&p_query=&p_tr2=2